Fit Lover

34
Fit Lover is a 2008 Chinese romantic comedy directed by Zhang Jianya.

Fit Lover is a 2008 Chinese romantic comedy directed by Zhang Jianya.

Original Release

11/28/2008

Cast

(see additional cast & crew)

Directors

Jianya Zhang

Writers

Annie Shizuka Inoh, Shan Jiang, Wei Li, Hai Liu, Pang Pang, Huan Shu, Huan Su, Pingyang Sun, Sixuan Tao, Fang Wang, Shui Wei, Ding Yi

Cast

Producers

Editors

Ding Yi, Xiaojun Ma

Ouch! Looks like something broke. Try reloading this page. 🗙